Bạn đang ở đây

Đóng góp công đức

  CẬP NHẬT CÔNG ĐỨC GIAI ĐOẠN II: XÂY DỰNG CHÙA        Ngày                   TÍN CHỦ    Złoty    USD EURO125.05.11 Quỹ công...
Cập nhật công đức đến 17.05.2011                      DANH SÁCH TIỀN ĐÃ THU ĐƯỢC           TT. Đến ngày    Tín chủ Złoty USD EURO    Złoty 1   Quỹ Công đức chùa Thiên Việt 50,000 Đăng kí 2   Nhà hàng Đông Đô- Praha- CH Sec...